เกี่ยวกับอาจารย์ช้าง

 

 

 • เกี่ยวกับ อ.ช้าง
 1. ครุศาสตร์บัณฑิต (กีตาร์)
 2. ศิลปศาสตร์บัณฑิต  (นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา)
 • ศึกษาด้านกีตาร์กับอาจารย์
 1. อ.Nobu Matsumura
 2. อ.Hucky Eichelmann
 3. อ.Chao Vongdasak na Champassak
 4. อ.กีรตินันท์  สดประเสริฐ์
 5. อ.สุวิช  กลิ่นสมิทธิ์
 6. อ.ประสาน เลิศอมรไชยกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการสอน
 1. อาจารย์โรงเรียนดนตรี YAHAMA จังหวัดเพชรบุรี
 2. อาจารย์โรงเรียนดุริยะการดนตรี (ศาลาว่าการกรุงเทพ)
 3. อาจารย์โรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์ จังหวัดเพชรบุรี

 

Visitors: 82,158